Comunicat. El Fons de Subministraments Social anunciat pel Govern és insuficient

Les entitats socials denuncien que el Fons de Subministraments Social anunciat pel Govern català com a resposta a la pobresa energètica és clarament insuficient

Enfront de la proposta del Govern de la creació d’un fons econòmic per solucionar la pobresa energètica, les entitats socials presenten un conjunt de mesures urgents i necessàries que permetin eradicar aquesta problemàtica amb garanties.

Barcelona, 7 de novembre.- Les organitzacions que formen part de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, les entitats integrades a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i les organitzacions sindicals com CCOO i UGT de Catalunya han presentat avui un conjunt de mesures que tenen com a objectiu lluitar contra la pobresa energètica d’una manera estructural atès que les mesures presentades pel Govern català són clarament insuficients. Denuncien també la deslleialtat del Govern de la Generalitat anunciant una mesura com el Fons de Subministraments a esquenes i sense convocar la Taula de Pobresa Energètica, òrgan promogut pel Parlament de Catalunya amb l’objectiu de millorar les respostes a aquest fenomen social.

El govern fa un pas més en desoir les demandes de les organitzacions ciutadanes que reclamen l’aplicació de mesures efectives que donin resposta a les més de 320.000 famílies que no poden cobrir subministres bàsics com el gas i la llum. Situacions dramàtiques que es viuen en paral·lel a l’increment dels beneficis estratosfèrics de les empreses subministradores: Endesa va obtenir 579 milions d’euros el primer semestre de 2014 del seu negoci a Espanya i Portugal, Gas Natural va guanyar 676 milions d’euros de la venda de gas a Espanya el primer semestre de 2014 i Agbar va ingressar 432 milions d’euros al 2012.

No es pot obviar que aquestes empreses tenen una influència clau en la configuració de les tarifes. En el cas elèctric la situació sobrepassa qualsevol lògica: de gener de 2013 a febrer de 2014 la part fixa del rebut va passar del 35% al 60%, assegurant un major nivell d’ingressos a les empreses.

Malgrat aquest escàndol el Govern català defensa mesures com la creació del Fons econòmic que, mitjançant el traspàs de diners públics a mans privades, segueixen garantint els beneficis multimilionaris d’aquestes empreses. I, d’aquesta manera, es buiden els fons públics destinats a resoldre altres reptes i necessitats socials. 

Enfront d’aquest context d’emergència social, les entitats socials reclamem al Govern que faci una aposta ferma i decidida exigint a les empreses subministradores que es facin responsables de l’assumpció de les factures i rebuts impagats.

Considerem que les següents mesures d’urgència per resoldre la situació de pobresa energètica apressant d’aquest hivern ja haurien d’estar en funcionament:

 • Aplicar el principi de precaució pel qual les empreses no podran tallar el subministrament sense el vist i plau dels Serveis Socials.

 • Transparència en els talls, informació pública detallada i municipal recollida a l’IDESCAT. Perquè si no visualitzem la situació no visualitzem la solució.

 • Agilitzar els tràmits mitjançant l’aplicació de mecanismes d’urgència.

 • Impulsar una campanya de comunicació per informar de totes les mesures adoptades per tots els actors tant a les famílies vulnerables com als Serveis Socials. Per exemple, a través dels rebuts i cartes de notificació de retràs en el pagament.

Per altra banda, la garantia que s’engeguen les mesures imprescindibles per assolir un model de prestació de subministraments bàsics que garanteixi el seu accés universal a totes les persones correspondrà a un organisme públic de nova creació, que impulsarà mesures preventives i correctives i vetllarà pel compliment pel qual les empreses subministradores es responsabilitzen de les factures impagades. Aquest nou organisme públic hauria d’entrar en funcionament aquest novembre i:

 • D’aquest organisme dependrà el Fons amb el qual les empreses faran front a les factures impagades, i un Consell Assessor i de control que desenvoluparà tasques d’assessorament, formulació de propostes d’actuació i l’elaboració d’informes de temes que afecten a l’àmbit de la política energètica. Estarà format pels grups d’interès que avui conformen la Taula de la Pobresa Energètica així com per altres entitats directament relacionades amb la problemàtica.

 • El Fons ha de tenir vocació temporal amb un horitzó 2014-2015 com a mesura d’urgència temporal ja que l’única via per donar resposta a la situació actual de pobresa energètica estructural (la pateix un 10% de la població) és mitjançant l’aplicació de mesures estructurals.

 • Aquestes ajudes d’urgència seran proporcionals als ingressos familiars i prendran com a referència la taula de consums bàsics treballada per la Taula així com el llindar de Renda de Suficiència proposat per les entitats i moviments socials.

Descarrega’t el comunicat

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Comunicado. El Fondo de Suministros Social anunciado por el Govern es insuficiente

Las entidades sociales denuncian que el Fondo de Suministros Social anunciado por el gobierno catalán como respuesta a la pobreza energética es claramente insuficiente

Frente a la propuesta del Govern de la creación de un fondo económico para solucionar la pobreza energética, las entidades sociales presentan un conjunto de medidas urgentes y necesarias que permitan erradicar esta problemática con garantías.

Barcelona, ​​7 de noviembre.- Las organizaciones que forman parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, las entidades integradas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y las organizaciones sindicales como CCOO y UGT de Cataluña han presentado hoy un conjunto de medidas que tienen como objetivo luchar contra la pobreza energética de una manera estructural dado que las medidas presentadas por el Govern catalán son claramente insuficientes. Denuncian también la deslealtad del Govern de la Generalitat anunciando una medida como el Fondo de Suministros a espaldas y sin convocar la Mesa de Pobreza Energética, órgano promovido por el Parlament de Cataluña con el objetivo de mejorar las respuestas a este fenómeno social.

El Govern da un paso más al desoír las peticiones de las organizaciones ciudadanas que reclaman la aplicación de medidas efectivas que den respuesta a las más de 320.000 familias que no pueden cubrir suministros básicos como el gas y la luz. Situaciones dramáticas que se viven en paralelo al incremento de los beneficios estratosféricos de las empresas suministradoras: Endesa obtuvo 579 millones de euros en el primer semestre de 2014 de su negocio en España y Portugal, Gas Natural ganó 676 millones de euros de la venta de gas en España en el primer semestre de 2014 y Agbar ingresó 432 millones de euros en 2012.

No se puede obviar que estas empresas tienen una influencia clave en la configuración de las tarifas. En el caso eléctrico la situación sobrepasa cualquier lógica: de enero de 2013 a febrero de 2014 la parte fija del recibo pasó del 35% al ​​60%, asegurando un mayor nivel de ingresos a las empresas.

A pesar de este escándalo el gobierno catalán defiende medidas como la creación del Fondo económico que, mediante el traspaso de dinero público a manos privadas, siguen garantizando los beneficios multimillonarios de estas empresas. Y, de este modo, se vacían los fondos públicos destinados a resolver otros retos y necesidades sociales.

Frente a este contexto de emergencia social, las entidades sociales reclamamos al Govern que haga una apuesta firme y decidida exigiendo a las empresas suministradoras que se hagan responsables de la asunción de las facturas y recibos impagados.

Consideramos que las siguientes medidas de urgencia para resolver la situación de pobreza energética acuciante de este invierno ya deberían estar en funcionamiento:

 • Aplicar el principio de precaución por el que las empresas no podrán cortar el suministro sin el visto bueno de los Servicios Sociales.

 • Transparencia en los cortes, información pública detallada y municipal recogida en el IDESCAT. Porque si no visualizamos la situación no visualizamos la solución.

 • Agilizar los trámites mediante la aplicación de mecanismos de urgencia.

 • Impulsar una campaña de comunicación para informar de todas las medidas adoptadas por todos los actores tanto a las familias vulnerables como a los Servicios Sociales. Por ejemplo, a través de los recibos y cartas de notificación de retraso en el pago.

Por otra parte, la garantía de que se pongan en marcha las medidas imprescindibles para alcanzar un modelo de prestación de suministros básicos que garantice su acceso universal a todas las personas corresponderá a un organismo público de nueva creación, que impulsará medidas preventivas y correctivas y velará por el cumplimiento por el que las empresas suministradoras se responsabilicen de las facturas impagadas. Este nuevo organismo público debería entrar en funcionamiento este noviembre y:

 • De este organismo dependerá el Fondo con el que las empresas harán frente a las facturas impagadas, y un Consejo Asesor y de control que desarrollará tareas de asesoramiento, formulación de propuestas de actuación y la elaboración de informes de temas que afectan al ámbito de la política energética. Estará formado por los grupos de interés que hoy conforman la Mesa de la Pobreza Energética así como por otras entidades directamente relacionadas con la problemática.

 • El Fondo debe tener vocación temporal con un horizonte 2014-2015 como medida de urgencia temporal ya que la única vía para dar respuesta a la situación actual de pobreza energética estructural (la sufre un 10% de la población) es mediante la aplicación de medidas estructurales.

 • Estas ayudas de urgencia serán proporcionales a los ingresos familiares y tomarán como referencia la taula de consums bàsics trabajada por la Mesa así como el llindar de Renda de Suficiència propuesto por las entidades y movimientos sociales.

Descarrega’t el comunicat

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone