Comunicat. Les organitzacions socials reclamen mesures efectives a la “Taula sobre la pobresa energètica” promoguda per la Generalitat de Catalunya

Davant l’emergència social de la pobresa energètica a Catalunya, l’Aliança contra la pobresa energètica i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social consideren urgent l’adopció de mesures efectives per acabar amb aquesta flagrant violació de drets humans, que es prolonga des de fa anys sense que des de la Generalitat s’hagin pres mesures adequades. Al Govern se li acaben els dies per complir el compromís d’esmenar el fracàs del seu Decret Llei 6/2013 del 23 de desembre abans de finals de setembre; i, la “Taula sobre la pobresa energètica” convocada per la pròpia Generalitat hauria d’haver definit clarament el protocol per protegir a les persones en situació de vulnerabilitat sense que hagin d’assumir el deute.

Cal recordar que estem parlant d’un bé indispensable. Tota persona ha de tenir dret a viure en un habitatge digne en el que es garanteixi l’accessibilitat i assequibilitat als subministraments bàsics, per tant són les administracions públiques competents les responsables de garantir, respectar, protegir i promoure aquests drets. A més es tracten de serveis d’interès general i, per tant, són les administracions les qui han contribuït per acció i per omissió al creixement de la pobresa energètica. Es calcula que més del 10% de la població catalana pateix aquesta problemàtica (unes 320.000 famílies). L’any 2013 es van produir a Espanya més de 75.000 talls de subministrament de gas per impagament –un 86% més respecte l’any 2012- i més d’1,1 milions de talls de subministrament elèctric per impagament –un 24% més que l’any anterior-.

Les administracions també són culpables per connivència, foment d’oligopolis i legislacions que han permès l’enriquiment desmesurat de les companyies subministradores a costa de sobrecostos i deutes il·legítims.

Es fa necessari recordar que l’augment dels preus dels subministraments bàsics s’ha produït a la vegada que es produïa l’empobriment general de la població sense l’existència de cap mesura de protecció efectiva per les famílies més vulnerables. Aquest augment de preus es ve donant en paral·lel a la revaloració sense precedents de les grans empreses elèctriques, que des de l’inici de 2014 han augmentat el seu valor en borsa més del 20%. No és legítim que la regulació d’un servei d’interès general com l’energia estigui permetent que les empreses elèctriques es converteixin en negocis tremendament lucratius enmig d’una emergència social com aquesta. En el cas de l’aigua l’augment del rebut es deu principalment a la privatització d’Aigües Ter Llobregat i la creació d’una Societat d’Economia Mixta que han comportat beneficis multimilionaris per a les concessionàries sense cap millora en el servei prestat.

Per tot això, en vistes a la propera reunió de la “Taula sobre la pobresa energètica” del proper dilluns 29 de setembre l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula d’entitats del Tercer Sector demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que introdueixi les millores següents en el Decret 6/2013 del 23 de desembre:

  1. Garantir el dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri aquesta situació. Concretament ha de garantir un mínim de: 100 litres persona i dia en el cas de l’aigua i 2000 kWh anuals en el cas de l’energia tenint en compte correccions per situacions climàtiques i qualitat de l’habitatge.
  2. Garantir que no es produeixi cap tall de subministraments a les persones en situació de vulnerabilitat. Per això les empreses responsables hauran de comunicar la situació d’impagament a Serveis Socials Bàsics per començar el protocol d’avaluació de la situació de vulnerabilitat de cada llar.
  3. Aplicar criteris socials de vulnerabilitat per acollir-se a les mesures contra la pobresa energètica més enllà del IRSC. S’hi podran acollir totes les unitats familiars en les que els ingressos de la llar siguin iguals o inferiors a 1,5 vegades l’IRSC amb la corresponent actualització de l’IPC entre 2010 i 2014, que és del 8,5% subjecte al nombre de persones de la unitat familiar (veure Annex).
  4. Apel·lar a la responsabilitat de les empreses subministradores perquè cobreixin els costos associats al manteniment dels subministraments i al deute generat que no pugui ser cobert per les persones en situació de vulnerabilitat.
  5. Garantir la realització de cursos de formació i capacitació en eficiència energètica adreçats a les llars beneficiàries amb l’objectiu de reduir el consum energètic i millorar l’eficiència energètica de la llar.

El dimarts vinent (30 de setembre) acaba el termini fixat pel Parlament de Catalunya a la Resolució 577/X sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats per publicar el nou Decret contra la pobresa energètica, així doncs és imperatiu que el Govern entomi les demandes de la societat civil i apliqui d’una vegada mesures efectives per acabar amb la pobresa energètica i el patiment de tantes famílies catalanes.

Descarrega el comunicat

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Comunicado. Las organizaciones sociales reclaman medidas efectivas en la “Mesa sobre la pobreza energética” promovida por la Generalitat de Cataluña

Ante la emergencia social de la pobreza energética en Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social consideran urgente la adopción de medidas efectivas para acabar con esta flagrante violación de derechos humanos, que se prolonga desde hace años sin que desde la Generalitat se hayan tomado medidas adecuadas. Al Govern se le acaban los días para cumplir el compromiso de enmendar el fracaso de su Decreto Ley 6/2013 de 23 de diciembre antes de finales de septiembre; y, la “Mesa sobre la pobreza energética” convocada por la propia Generalitat debería haber definido claramente el protocolo para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin que tengan que asumir la deuda.

Hay que recordar que estamos hablando de un bien indispensable. Toda persona debe tener derecho a vivir en una vivienda digna en la que se garantice la accesibilidad y asequibilidad a los suministros básicos, por lo tanto son las administraciones públicas competentes las responsables de garantizar, respetar, proteger y promover estos derechos. Además se trata de servicios de interés general y, por tanto, son las administraciones las que han contribuido por acción y por omisión al crecimiento de la pobreza energética. Se calcula que más del 10% de la población catalana sufre esta problemática (unas 320.000 familias). En el año 2013 se produjeron en España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago un 86% más respecto al año 2012– y más de 1,1 millones de cortes de suministro eléctrico por impago –un 24% más que el año anterior–.

Las administraciones también son culpables por connivencia, fomento de oligopolios y legislaciones que han permitido el enriquecimiento desmesurado de las compañías suministradoras a costa de sobrecostes y deudas ilegítimos.

Se hace necesario recordar que el aumento de los precios de los suministros básicos se ha producido a la vez que se producía el empobrecimiento general de la población sin la existencia de ninguna medida de protección efectiva para las familias más vulnerables. Este aumento de precios se viene dando en paralelo a la revalorización sin precedentes de las grandes empresas eléctricas, que desde el inicio de 2014 han aumentado su valor en bolsa más del 20%. No es legítimo que la regulación de un servicio de interés general como la energía esté permitiendo que las empresas eléctricas se conviertan en negocios tremendamente lucrativos en medio de una emergencia social como esta. En el caso del agua el aumento del recibo se debe principalmente a la privatización de Aigües Ter Llobregat y la creación de una Sociedad de Economía Mixta que han comportado beneficios multimillonarios para las concesionarias sin ninguna mejora en el servicio prestado.

Por todo ello, en vistas a la próxima reunión de la “Mesa sobre la pobreza energética” del próximo lunes 29 de septiembre la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector pedimos al Govern de la Generalitat de Cataluña que introduzca las mejoras siguientes en el Decreto 6/2013 de 23 de diciembre:

  1. Garantizar el derecho al acceso a suministros básicos de agua, electricidad y gas de las personas en situación de vulnerabilidad mientras dure esta situación. Concretamente debe garantizar un mínimo de 100 litros persona y día en el caso del agua y 2,000 KWh anuales en el caso de la energía, teniendo en cuenta correcciones por situaciones climáticas y calidad de la vivienda.
  2. Garantizar que no se produzca ningún corte de suministros a las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso las empresas responsables deberán comunicar la situación de impago a Servicios Sociales Básicos para comenzar el protocolo de evaluación de la situación de vulnerabilidad de cada hogar.
  3. Aplicar criterios sociales de vulnerabilidad para acogerse a las medidas contra la pobreza energética más allá del IRSC. Se podrán acoger todas las unidades familiares en las que los ingresos del hogar sean iguales o inferiores a 1,5 veces el IRSC con la correspondiente actualización del IPC entre 2010 y 2014, que es del 8,5% sujeto al número de personas de la unidad familiar (ver Anexo).
  4. Apelar a la responsabilidad de las empresas suministradoras para que cubran los costes asociados al mantenimiento de los suministros y a la deuda generada que no pueda ser cubierta por las personas en situación de vulnerabilidad.
  5. Garantizar la realización de cursos de formación y capacitación en eficiencia energética dirigidos a los hogares beneficiarios con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética del hogar.

El próximo martes (30 de septiembre) termina el plazo fijado por el Parlament de Cataluña en la Resolución 577/X sobre el incremento de la pobreza y las desigualdades para publicar el nuevo Decreto contra la pobreza energética, así pues es imperativo que el Govern asuma las demandas de la sociedad civil y aplique de una vez medidas efectivas para acabar con la pobreza energética y el sufrimiento de tantas familias catalanas.

Descarrega el comunicat

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone