Cròniques de la pobresa energètica

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) amb l’objectiu de donar visibilitats als problemes de les persones que venen per assesorar-se, hem volgut iniciar un Dietari i fer-lo públic. Perquè darrera les estadístiques i els números, hi ha vides de persones i lluites col·lectives.

74 Crònica – Sumant victòries APE

23435279_1696367633748154_4888958822898536635_n

Crònica del 21 de febrer de 2018

De la mà de les companyes Cristina García, Lucía Navarro i Neus Escofet us presentem la crònica del 21 de febrer amb els següents testimonis:

Lucinda de Barcelona: està atabalada perquè en un mes li han vingut dues factures de llum encara que de diferents períodes i no les pot pagar.

Fio de Barcelona: és la primera vegada que ve i té problemes per poder pagar els subministraments. La llum està a nom de la seva mare i vol posar-la al seu nom per acollir-se al bo social; li reclamen un deute i el més segur és que haurà de sol·licitar el butlletí blau. Vol saber quina diferència hi ha entre l’APE (Aliança contra la Pobresa Energètica) i la PAE (Punt d’Assessorament Energètic). Se li comenta que si hi ha deute, amb APE podem anar més enllà, en ser una plataforma social de la qual l’objectiu principal és l’apoderament de les persones vulnerables per reclamar el nostre dret als subministraments bàsics.

Silvia de Sant Pol: viu en un pis de lloguer i vol fer una alta nova; els subministraments van a nom del propietari del pis, el problema és que hi ha deute. Se li ha informat que necessita el butlletí blau per a canvi de nom i s’ha quedat per fer-li un acompanyament a Endesa dijous vinent.

Carlos de Barcelona: té un pis de propietat, els subministraments van a nom de la seva dona; el problema és que té un deute acumulat a nom d’ella i té problemes per fer un canvi de nom.

Anaís de Barcelona: viu en un habitatge recuperat, té problemes amb la llum i l’aigua. Se li aconsella que primer de tot vagi al PAE per sol·licitar l’informe d’exclusió residencial específic per a la ciutat de Barcelona i poder tramitar el comptador solidari de l’aigua. Una de les nostres reivindicacions són els comptadors socials de llum en habitatges recuperats, que encara no ho hem aconseguit, i hem animat a Anaís a unir-se a la lluita pels subministraments bàsics garantits per a totes.

Reyes de Barcelona: avui ha vingut molt contenta i dona les gràcies a totes pels acompanyaments. Gràcies a APE ha pogut solucionar el del bo social.

Sandra del Baix Penedès: ens ensenya la condonació signada d’Endesa i ens comenta que ha rebut resposta que està molt bé però que vagi a Serveis Socials perquè paguin el deute. Endesa no vol perdre ni un sol euro. Només els importen els seus beneficis, no el sofriment de les famílies més vulnerables.

Mozno de Santa Coloma de Gramenet: fa 15 dies que ens va demanar assessorament i després de dos anys sense aigua, gràcies a APE ja té aigua. Una altra petita gran victòria!

Eugenio de Barcelona: és propietari d’un pis que tenia llogat i tenia la llum amb Iberdrola. Els inquilins tenien els subministraments de forma irregular. La companyia l’ha portat a judici i l’han condemnat a 600 € de multa i a pagar un deute de 300 €. El problema és que en haver ja sentència no es pot deixar de pagar i és complicat posar recurs.

Susana de Sant Joan Despí: ens comenta que després de moltíssim temps lluitant, aquest dimarts va signar el contracte de lloguer social per cinc anys amb el BBVA. Una altra gran notícia!

Marcel·lí de Sabadell: està a la PAH i ens comenta que s’estan trobant que en habitatges recuperats els estan tallant la llum cada deu o quinze dies. Ens pregunta si a Barcelona està passant el mateix. Nosaltres hem tingut algun que altre problema però han estat casos molt puntuals.

Mª Cruz de Terrassa: viu en un habitatge recuperat, li van tallar el gas el 13 de desembre. Gràcies a l’APE li van tornar a posar el subministrament. El 18 de gener se li va fer un acompanyament, va anar amb l’informe d’exclusió residencial i el certificat d’empadronament. Li van tramitar una alta nova amb un cost de 310 € que va assumir la companyia per haver deixat sense gas a la família amb menors.

Una altra gran victòria de la família APE!

Ràbia de Barcelona: ha rebut una carta d’un bufet d’advocats, l’han amenaçat que si no respon emprendran accions judicials.

Avui hem vist que amb la lluita constant i el suport de totes aconseguim petites grans victòries, com el cas de Reyes, Susana o Mozno.

74 Crónica – Sumando victorias APE

23435279_1696367633748154_4888958822898536635_n

Crónica del 21 de febrero DE 2018

De la mano de las compañeras Cristina García, Lucía Navarro y Neus Escofet os presentamos la crónica del 21 de febrero con los siguientes testimonios:

Lucinda de Barcelona: está agobiada porque en un mes le han venido dos facturas de luz, aunque de distintos periodos y no puede pagarlas.

Fio de Barcelona: es la primera vez que viene y tiene problemas para poder pagar los suministros. La luz está a nombre de su madre y quiere ponerla a su nombre para acogerse al bono social; le reclaman una deuda y lo más seguro es que tendrá que solicitar el boletín azul. Quiere saber qué diferencia hay entre la APE (Alianza contra la Pobreza Energética) y la PAE (Punto de Asesoramiento Energético). Se le comenta que, si hay deuda, con APE podemos ir más allá, al ser una plataforma social cuyo objetivo principal es el empoderamiento de las personas vulnerables para reclamar nuestro derecho a los suministros básicos.

Silvia de Sant Pol: vive en un piso de alquiler y quiere hacer un alta nueva; los suministros van a nombre del propietario del piso, el problema es que hay deuda.Se le ha informado que necesita el boletín azul para cambio de nombre y se ha quedado para hacer un acompañamiento a Endesa el jueves próximo.

Carlos de Barcelona: tiene un piso de propiedad, los suministros van a nombre de su mujer; el problema es que tiene una deuda acumulada a nombre de ella y tiene problemas para hacer un cambio de nombre.

Anaís de Barcelona: vive en una vivienda recuperada, tiene problemas con la luz y el agua. Se le aconseja que primero de todo vaya al PAE para solicitar el informe de exclusión residencial específico para la ciudad de Barcelona y poder tramitar el contador solidario del agua. Una de nuestras reivindicaciones son los contadores sociales de luz en viviendas recuperadas, que aún no lo hemos conseguido, y hemos animado a Anaís a unirse a la lucha por los suministros básicos garantizados para todas.

Reyes de Barcelona: hoy ha venido muy contenta y da las gracias a todas por los acompañamientos. Gracias a APE ha podido solucionar lo del bono social.

Sandra del Baix Penedés: nos enseña la condonación firmada de Endesa y nos comenta que ha recibido respuesta de que está muy bien pero que vaya a Servicios Sociales para que paguen la deuda. Endesa no quiere perder ni un solo euro. Solo les importan sus beneficios, no el sufrimiento de las familias más vulnerables.

Mozno de Santa Coloma de Gramanet: hace 15 días que nos pidió asesoramiento y después de dos años sin agua, gracias a APE ya tiene agua. ¡Otra pequeña gran victoria!

Eugenio de Barcelona: es propietario de un piso que tenía alquilado y tenía la luz con Iberdrola. Los inquilinos tenían los suministros de forma irregular. La compañía le ha llevado a juicio y le han condenado a 600€ de multa y a pagar una deuda de 300€. El problema es que al haber ya sentencia no se puede dejar de pagar y es complicado poner recurso.

Susana de Sant Joan Despí: nos comenta que después de muchísimo tiempo luchando, este martes firmó el contrato de alquiler social por cinco años con el BBVA. ¡Otra gran noticia!

Marcel·lí de Sabadell: está en la PAH y nos comenta que se están encontrando con que en viviendas recuperadas les están cortando la luz cada diez o quince días. Nos pregunta si en Barcelona está pasando lo mismo. Nosotros hemos tenido algún que otro problema, pero han sido casos muy puntuales.

Mª Cruz de Terrassa: vive en una vivienda recuperada, le cortaron el gas el 13 de diciembre. Gracias a la APE le volvieron a poner el suministro. El 18 de enero se le hizo un acompañamiento, fue con el informe de exclusión residencial y el certificado de empadronamiento. Le tramitaron un alta nueva con un coste de 310€ que asumió la compañía por haber dejado sin gas a la familia con menores.

¡Otra gran victoria de la familia APE!

Rabia de Barcelona: ha recibido una carta de un bufete de abogados, la han amenazado con que si no responde emprenderán acciones judiciales.

Hoy hemos visto que con la lucha constante y el apoyo de todas conseguimos pequeñas grandes victorias, como el caso de Reyes, Susana o Mozno.

73 Crónica – Las familias cada día más angustiadas por el acoso telefónico

20180321_180410_HDR

Crónica del 7 de febrero

Seguimos con casos de acoso telefónico a las personas con deudas acumuladas.

Mari Carmen de Cubelles: nos explica que el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la mitad de su deuda, unos 800€, y que entregó la petición de condonación de la deuda restante de 927€. También ha presentado la condonación de la deuda que tiene de agua con SOREA. Endesa le sigue reclamando una deuda, que fue una estafa que sufrió por parte de un comercial. No para de recibir cartas y llamadas telefónicas sufriendo acoso. Ha hecho una denuncia al Síndic de Greuges y a la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia).

Sonia de Cubelles: tiene los suministros de forma irregular, estuvo dos años fuera de la vivienda y cuando volvió no tenía contador. No tiene luz, ha ido a Servicios Sociales y le han dicho que vaya a Endesa a que le hagan un presupuesto, para darse de alta, poner el contador y solicitar el boletín azul a un electricista. Endesa no le quiere poner un contador hasta que tenga un contrato nuevo y le reclaman una multa de 2.200 €. Se le aconseja que junto con APE de Cubelles presionen al Ayuntamiento para que se hagan cargo de los gastos.

Sandra de la PAH de Cerdanyola: vive en una vivienda recuperada donde tenía un contrato de alquiler fraudulento. Tiene la luz de forma irregular porque el antiguo dueño dio de baja el suministro. Las facturas del gas las va pagando.
Lucía de Barcelona: nos comenta las dudas que tiene referentes a las diferentes ayudas del agua. Se aprovecha para hacer un recordatorio de cuáles son estas ayudas.

Araceli de Santa Coloma de Gramanet: vive en un piso de la Sareb desde hace diez meses. No la quieren empadronar. Está yendo a la PAH de Santa Coloma. Se le comenta que acuda a su trabajadora social para que se ponga en contacto con Agbar y les diga que el padrón está en proceso y que le pongan ya el contador social del agua. Se le recomienda que venga al próximo asesoramiento a explicar cómo está su situación.

Antolín de Trinitat Nova de Barcelona: vive con su pareja en una vivienda recuperada y hace más de un mes que no tiene luz; no está yendo a la PAH, ni está tramitando la Renta Garantizada de Ciudadanía. Se le explica dónde tiene que ir a solicitarla y también el PAE (Punto de Asesoramiento Energético) que le corresponde.

Finalizado el asesoramiento, nos reafirmamos en una de nuestras grandes metas, como es la de la condonación de la deuda acumulada que está asfixiando a las familias vulnerables.

73 Crònica – Les famílies cada dia més angoixades per l’assetjament telefònic

20180321_180410_HDR

Crònica del 7 de febrer de 2018

Seguim amb casos d’assetjament telefònic a les persones amb deutes acumulats.

Mari Carmen de Cubelles: ens explica que l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la meitat del seu deute, uns 800 €, i que va lliurar la petició de condonació del deute restant de 927€. També ha presentat la condonació del deute que té d’aigua amb SOREA. Endesa li segueix reclamant un deute, que va ser una estafa que va patir per part d’un comercial. No para de rebre cartes i trucades telefòniques patint assetjament. Ha fet una denúncia davant el Síndic de Greuges i a la CNMC (Comissió Nacional del Mercat de la Competència).

Sonia de Cubelles: té els subministraments de forma irregular, va estar dos anys fora de l’habitatge i quan va tornar no tenia comptador. No té llum, ha anat a Serveis Socials i li han dit que vagi a Endesa a que li facin un pressupost, per donar-se d’alta, posar el comptador i sol•licitar el butlletí blau a un electricista. Endesa no li vol posar un comptador fins que tingui un contracte nou i li reclamen una multa de 2.200 €. Se li aconsella que juntament amb APE de Cubelles pressionin a l’Ajuntament perquè es facin càrrec de les despeses.

Sandra de la PAH de Cerdanyola: viu en un habitatge recuperat on tenia un contracte de lloguer fraudulent. Té la llum de forma irregular perquè l’antic propietari va donar de baixa el subministrament. Les factures del gas las va pagant.

Lucía de Barcelona: ens comenta els dubtes que té referents a les diferents ajudes de l’aigua. S’aprofita per fer un recordatori de quins són aquests ajuts.

Araceli de Santa Coloma de Gramenet: viu en un pis de la Sareb des de fa deu mesos. No la volen empadronar. Està anant a la PAH de Santa Coloma. Se li comenta que acudeixi a la seva treballadora social perquè es posi en contacte amb Agbar i els digui que el padró està en procés i que li posin ja el comptador social de l’aigua. Se li recomana que vingui al pròxim assessorament a explicar com està la seva situació.

Antolín de Trinitat Nova de Barcelona: viu amb la seva parella en un habitatge recuperat i fa més d’un mes que no té llum; no està anant a la PAH, ni està tramitant la Renda Garantida de Ciutadania. Se li explica on ha d’anar a sol•licitar-la i també el PAE (Punt d’Assessorament Energètic) que li correspon.

Finalitzat l’assessorament, ens reafirmem en una de les nostres grans fites, com és la de la condonació del deute acumulat que està asfixiant les famílies vulnerables.

72 Crónica – Insistimos en presentar el documento de condonación de deuda a les suministradoras.

20180321_174343_HDR

CRÓNICA DEL 24 DE ENERO

Hemos empezado el asesoramiento del 24 de enero con el relato de manos de Cristina García, Lucía Navarro y Neus Escofet .

Estamos muy contentas del resultado de la entrega del documento de APE solicitando la condonación. Varias personas afectadas con deuda acumulada lo han ido presentando durante toda la semana pasada, consiguiendo al final, después de un poco de presión, que Endesa firmara dicho documento que se había negado hasta ahora.

Frank de Badalona: nos expone un caso de una familia que vive en una vivienda recuperada; les ha llegado una demanda de Endesa por tener el suministro eléctrico en situación irregular.

Se le comenta que primero de todo lo ponga en manos de un abogado de oficio, que en algunos casos se ha  acabado en absolución.

Yolanda de Cubelles: tiene una deuda de unos 2.000€. Ha venido a informarse sobre el documento de condonación y el bono social. Se le informa que el documento es muy sencillo y que se lo puede descargar  desde la web.

Antonia de l’Hospitalet: vive en una vivienda recuperada donde está empadronada. No tiene agua porque le faltan unas tuberías y apenas tiene un presupuesto de 250€ para poder regularizar el suministro. Le hemos sugerido que presente la factura a la trabajadora social para ver si lo pueden asumir desde Servicios Sociales, aunque como tiene un poco de dinero ahorrado, Antonia piensa que no se lo van a conceder.
De la luz está a punto de firmar el  contrato.

Adriana de Barcelona: vive con su hija en una vivienda recuperada que es un local y no tiene agua. El 7 de febrero tiene cita con la Trabajadora Social y nuestra compañera Cecilia la va a acompañar a solicitar el informe de exclusión residencial, aunque primero de todo tiene que empadronarse en dicha vivienda. También nos comenta que tiene una deuda acumulada con Endesa de 1.000€.

Justa de Sant Adrià: ha venido muy nerviosa porque ha recibido una llamada que se le van a llevar los contadores de luz, agua y gas porque tiene una deuda de 1.800€.
Lo primero que hemos hecho ha sido tranquilizarla con el argumento de que las empresas nunca se ponen de acuerdo para quitar los contadores todos de una vez. Es un caso de acoso para asustar a los afectados para que paguen. Como tiene el certificado de exclusión residencial no le pueden cortar.

Charo de Barcelona: nos informa que el próximo 3 de marzo se va a realizar la primera asamblea APE Cubelles en el centro cívico.

Alberto de Barcelona: está tramitando el bono social y nos pide que le expliquemos lo de la partida de nacimiento para acceder a él.
Se le informa de que con una fotocopia compulsada del certificado de nacimiento es suficiente, que vaya a su consulado a solicitarla.

Lucía de Nou Barris de Barcelona: nos informa de que, gracias al acompañamiento que se le hizo, ya tiene el contador del agua y también ha tramitado todas la ayudas del suministro que le corresponden.

Encarna de Gavà: nos comenta que sigue recibiendo llamadas de acoso durante todo el día para que pague la deuda acumulada.

Rabia de Barcelona: tiene una deuda de 1.400€, y como es el compañero Eduard quien la está ayudando a hacer todos los trámites, se le comenta que le avise, para que la ayude a bajar de la web el documento de condonación y presentarlo en la suministradora.

Ana de Barcelona: nos informa que está tramitando el alta de la luz y que tiene  pendiente el boletín azul.

Daely de l’Hospitalet: vive en una vivienda de alquiler social con sus tres hijas; tiene informe de exclusión residencial y tiene facturas pendientes de pago. Se le aconseja que vaya a reajustar la factura y a solicitar el bono social.

Rosa de Barcelona: vive en una vivienda recuperada con tres hijos menores. Tiene una deuda de unos 1.300€ de agua, los suministros van a nombre de su exmarido. Como está a la espera de que la reubiquen en una vivienda de alquiler social en Hospitalet, se le dice que es mejor esperar para darse de alta en la nueva vivienda.

Hemos finalizado el asesoramiento insistiendo en presentar el  documento de condonación a las suministradoras.

72 Crónica – Insistim en presentar el document de condonació de deute a les subministradores.

20180321_174343_HDR

CRÒNICA DEL 24 DE GENER

Hem començat l’assessorament del 24 de gener amb el relat de mans de Cristina García, Lucía Navarro i Neus Escofet.

Estem molt contentes del resultat del lliurament del document de APE sol·licitant la condonació. Diverses persones afectades amb deute acumulat l’han anat presentant durant tota la setmana passada, aconseguint al final, després d’una mica de pressió, que Endesa signés el document que s’havia negat fins ara.

Frank de Badalona: ens exposa un cas d’una família que viu en un habitatge recuperat; els ha arribat una demanda d’Endesa per tenir el subministrament elèctric en situació irregular.

Se li comenta que primer de tot el posi en mans d’un advocat d’ofici, que en alguns casos s’ha acabat en absolució.

Yolanda de Cubelles: té un deute d’uns 2.000 €. Ha vingut a informar-se sobre el document de condonació i el bo social. Se li informa que el document és molt senzill i que l’hi pot descarregar des del web.

Antonia de l’Hospitalet: viu en un habitatge recuperat on està empadronada. No té aigua perquè li falten unes canonades i amb prou feines té un pressupost de 250 € per poder regularitzar el subministrament. Li hem suggerit que presenti la factura a la treballadora social per veure si ho poden assumir des de Serveis Socials, encara que com té una mica de diners estalviats, Antònia pensa que no l’hi concediran. De la llum està a punt de signar el contracte.

Adriana de Barcelona: viu amb la seva filla en un habitatge recuperat que és un local i no té aigua. El 7 de febrer té cita amb la Treballadora Social i la nostra companya Cecilia l’acompanyarà a sol·licitar l’informe d’exclusió residencial, encara que primer de tot ha de empadronar-se en aquest habitatge. També ens comenta que té un deute acumulat amb Endesa de 1.000 €.

Justa de Sant Adrià: ha vingut molt nerviosa perquè ha rebut una trucada dient-li que li trauran els comptadors de llum, aigua i gas perquè té un deute de 1.800 €.
El primer que hem fet ha estat tranquil·litzar-la amb l’argument que les empreses mai es posen d’acord per treure els comptadors tots d’una vegada. És un cas d’assetjament per espantar als afectats perquè paguin. Com té el certificat d’exclusió residencial no li poden tallar.

Charo de Barcelona: ens informa que el proper 3 de març es farà la primera assemblea APE Cubelles al centre cívic.

Albert de Barcelona: està tramitant el bo social i ens demana que li expliquem això de la partida de naixement per accedir-hi.

Se li informa que amb una fotocòpia compulsada del certificat de naixement és suficient, que vagi al seu consolat a sol·licitar-la.

Lucía de Nou Barris de Barcelona: ens informa que, gràcies a l’acompanyament que se li va fer, ja té el comptador de l’aigua i també ha tramitat totes les ajudes del subministrament que li corresponen.

Encarna de Gavà: ens comenta que segueix rebent trucades d’assetjament durant tot el dia perquè pagui el deute acumulat.

Ràbia de Barcelona: té un deute de 1.400 €, i com és el company Eduard qui l’està ajudant a fer tots els tràmits, se li comenta que l’avisi, perquè l’ajudi a baixar de la web el document de condonació i presentar-lo en la subministradora.

Ana de Barcelona: ens informa que està tramitant l’alta de la llum i que té pendent el butlletí blau.

Daely de l’Hospitalet: viu en un habitatge de lloguer social amb les seves tres filles; té informe d’exclusió residencial i té factures pendents de pagament. Se li aconsella que vagi a reajustar la factura i a sol·licitar el bo social.

Rosa de Barcelona: viu en un habitatge recuperat amb tres fills menors. Té un deute d’uns 1.300 € d’aigua, els subministraments van a nom del seu exmarit. Com està a l’espera que la resituïn en un habitatge de lloguer social a l’Hospitalet, se li diu que és millor esperar per donar-se d’alta en el nou habitatge.

Hem finalitzat l’assessorament insistint en presentar el document de condonació a les subministradores.

71a Crónica. Primer asesoramiento de 2018

photo_2018-03-08_13-45-31

Hoy 10 de enero, hemos empezado con fuerza el primer asesoramiento del año con el relato de manos de Neus Escofet, Cristina García y Lucía Navarro.

Los casos han sido los siguientes:

Mª Ángeles de Barcelona: nos comenta que al final ha conseguido el bono social de la luz como consumidora vulnerable severa.

Mª Cruz de Terrassa: tiene una antigua deuda de embargo con Gas Natural. Nuestro compañero Josep le comenta que esta deuda no es referente al consumo sino en concepto del coste de la instalación de la calefacción. También le comenta que nunca te pueden embargar el salario mínimo que está establecido por ley.
Además, tiene problemas con su trabajadora social, no le quiere hacer el certificado de riesgo de exclusión residencial porque vive en una vivienda recuperada. Sus compañeras de APE Terrassa la acompañarán a Servicios Sociales y nos informarán en el próximo asesoramiento.

Raquel de Barcelona: lleva el caso de José María y nos informa que este ha recibido un mensaje de una empresa cobradora de morosos que le reclama una deuda de 1.600 €. Como él tiene el informe de riesgo de exclusión residencial, se le comenta que no se preocupe pero estaremos pendientes.

Sandra de Baix Penedés: ha recibido la carta del bono social, donde le comunican que no se lo conceden porque tiene unos ingresos familiares de 300 €. Se le comenta que vaya a hablar con la suministradora, pues con dichos ingresos sí entra en el bono social.

Cecilia, nuestra nueva compañera infatigable: está en el PAE de Nou Barris recogiendo firmas para la remunicipalización del agua en Barcelona y repartiendo flyers de APE. Pregunta si podríamos dar una charla en Roquetas.

Lucía de Ciudad Meridiana: sigue con su terrible problema con los suministros y está muy angustiada. Este viernes se le va a hacer un acompañamiento para solucionar el tema del agua en primer lugar.
Lucía Delgado nos explica el caso de Fran de Badalona, que tiene una deuda acumulada de 4.000 € que le está reclamando Endesa. En estos momentos está pagando las facturas sin problemas, porque su situación ha mejorado pero no se puede hacer cargo de la deuda acumulada, totalmente ilegitima, así que por este motivo pedirá la condonación de la misma.

Charo nos comenta que su hermana Mar de Cubelles, tiene dudas sobre si puede solicitar el bono social de la luz por discapacidad. Josep le recomienda que mire primero la información que hay en la web APE, y luego vaya a hablar con la suministradora.
También nos informa que a partir del 15 de enero tiene prevista una reunión con la asociación de vecinos para hacer una APE en el Garraf.

Ross Mary tiene dudas sobre el bono social y cree que para solicitarlo es mejor tener el certificado de exclusión residencial.

Lluís de Castelldefels: tiene una jubilación muy baja y vive con su hijo de 12 años, no sabe si le corresponde el bono social. Se le ha aconsejado que traiga en el próximo asesoramiento las facturas de la luz para ver en qué condiciones tiene el contrato y si se puede reajustar.

Hemos finalizado el asesoramiento con la campaña de remunicipalización del agua en Barcelona. Gisela, de Aigua es Vida, plataforma promotora, nos ha venido a explicar la iniciativa ciudadana. Necesitamos más de 15.000 firmas y tenemos tiempo hasta el 15 de febrero.

71 Crónica. Primer assessorament de 2018

photo_2018-03-08_13-45-31

Avui 10 de gener, hem començat amb força el primer assessorament de l’any amb el relat de mans de la Neus Escofet, la Cristina García i la Lucía Navarro.

Els casos han estat els següents:

Mª Àngels de Barcelona: ens comenta que al final ha aconseguit el bo social de la llum com a consumidora vulnerable severa.

Mª Cruz de Terrassa: té un antic deute d’embargament amb Gas Natural. El nostre company Josep li comenta que aquest deute no és referent al consum sinó en concepte del cost de la instal•lació de la calefacció. També li comenta que mai et poden embargar el salari mínim que està establert per llei.
A més, té problemes amb la seva treballadora social, no li vol fer el certificat de risc d’exclusió residencial perquè viu en un habitatge recuperat. Les seves companyes d’APE Terrassa la acompanyaran a Serveis Socials i ens informaran en el pròxim assessorament.

Raquel de Barcelona: porta el cas de José María i ens informa que aquest ha rebut un missatge d’una empresa cobradora de morosos que li reclama un deute de 1.600 €. Com ell té l’informe de risc d’exclusió residencial, se li comenta que no es preocupi però estarem pendents.

Sandra de Baix Penedès: ha rebut la carta del bo social, on li comuniquen que no l’hi concedeixen perquè té uns ingressos familiars de 300 €. Se li comenta que vagi a parlar amb la subministradora, ja que amb aquests ingressos sí que entra en el bo social.

Cecília, la nostra nova companya infatigable: està en el PAE de Nou Barris recollint signatures per a la remunicipalització de l’aigua a Barcelona i repartint flyers de APE. Pregunta si podríem donar una xerrada a les Roquetes.

Lucía de Ciutat Meridiana: segueix amb el seu terrible problema amb els subministraments i està molt angoixada. Aquest divendres se li farà un acompanyament per solucionar el tema de l’aigua en primer lloc.

Lucía Delgado ens explica el cas de Fran de Badalona, que té un deute acumulat de 4.000 € que li està reclamant Endesa. A hores d’ara està pagant les factures sense problemes, perquè la seva situació ha millorat però no es pot fer càrrec del deute acumulat, totalment il•legítim, així que per aquest motiu demanarà la condonació del mateix.

Charo ens comenta que la seva germana Mar de Cubelles, té dubtes sobre si pot sol•licitar el bo social de la llum per discapacitat. Josep li recomana que miri primer la informació que hi ha al web APE, i després vagi a parlar amb la subministradora.
També ens informa que a partir del 15 de gener té prevista una reunió amb l’associació de veïns per fer una APE al Garraf.

Ross Mary té dubtes sobre el bo social i creu que per sol•licitar-ho és millor tenir el certificat d’exclusió residencial.

Lluís de Castelldefels: té una jubilació molt baixa i viu amb el seu fill de 12 anys, no sap si li correspon el bo social. Se li ha aconsellat que porti en el pròxim assessorament les factures de la llum per veure en quines condicions té el contracte i si es pot reajustar.

Hem finalitzat l’assessorament amb la campanya de remunicipalització de l’aigua a Barcelona. Gisela, d’Aigua és Vida, plataforma promotora, ens ha vingut a explicar la iniciativa ciutadana. Necessitem més de 15.000 signatures i tenim temps fins al 15 de febrer.

70a CRÓNICA: seguimos empoderando para que no corten nuestros derechos

Crónica del 20 de diciembre de 2017

De la mano de las compañeras Cristina García, Lucía Navarro y Neus Escofet os presentamos la crónica del 20 de diciembre con los siguientes testimonios:

Manuel de Hospitalet: Servicios Sociales le venían pagando algunos recibos de la luz, pero el viernes pasado recibió “la famosa carta” de Endesa, reclamando las deudas pendientes, aunque no ha recibido ninguna carta de aviso de corte. Como ha traído una de sus facturas también se le ha explicado cómo reajustar más la factura.

Andoni del Prat de Llobregat: ha venido en representación de la entidad Som Eficiència para poder colaborar con nosotras. Reciben una subvención de Som Energia.

Bernat de Manresa: están intentando crear una nueva APE, su principal problema lo tienen con los contadores del agua.

Se le explica que para crear una nueva APE, tienen que venir durante algunos meses a los asesoramientos que hacemos para empoderarse y ver nuestro funcionamiento del día a día.

Encarna de Gavà: está muy enfadada porque le han denegado el bono social de la luz, pero la información que tiene es confusa. Nuestro compañero Josep le comenta que ahora no hace falta presentar la declaración de renta, que vaya otra vez a la oficina con la carta de rechazo y rellene otra vez el formulario para solicitarlo de nuevo.

Lorena de Mollet: le han concedido un piso de alquiler social en Ripollet y no tiene suministros, pero ya tiene el boletín azul. Está muy preocupada porque vive en casa con su hijo pequeño, sin agua ni luz, el alquiler es de 150€ y la ayuda que cobra se le acaba este mes.

Con el cariño de toda la asamblea, la hemos intentado tranquilizar y hemos quedado en hacerle un acompañamiento para que le den de alta inmediatamente los suministros, es un caso súper urgente.

Clara de Barcelona: vive en una vivienda de propiedad con su hijo de 6 años, lleva tres días sin luz. Tiene problemas con los vecinos por tener la luz irregular. Se le aconseja que primero de todo pida el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial (IRER) y con dicho informe y el boletín azul solicite un alta nueva y que presente el documento de condonación de la deuda.

Si no tiene el boletín azul se le aconseja que vaya a la oficina de Habitatge de su barrio para solicitarlo.

Tania de Barcelona: vive en un piso recuperado luchando por un alquiler social, le han cortado la luz, le han dejado una notificación a nombre del anterior inquilino.

Esta es nuestra gran meta, conseguir que den de alta los suministros en viviendas recuperadas.
Hoy hemos finalizado el asesoramiento con nuestra pequeña fiesta de navidad llena de alegría. A pesar de todos los problemas, nos une el compañerismo y la solidaridad.

¡Qué grande es la familia APE!

70a CRÒNICA: seguim empoderant per que no tallin els nostres drets

Crònica del 20 de desembre de 2017

De la mà de les companyes Cristina García, Lucía Navarro i Neus Escofet us presentem la crònica del 20 de desembre amb els següents testimonis:

Manuel de Hospitalet: Serveis Socials li venien pagant alguns rebuts de la llum, però divendres passat va rebre “la famosa carta” d’Endesa, reclamant els deutes pendents, encara que no ha rebut cap carta d’avís de tall. Com ha portat una de les seves factures també se li ha explicat com reajustar més la factura.

Andoni del Prat de Llobregat: ha vingut en representació de l’entitat Som Eficiència per poder col·laborar amb nosaltres. Reben una subvenció de Som Energia.

Bernat de Manresa: estan intentant crear una nova APE, el seu principal problema el tenen amb els comptadors de l’aigua. Se li explica que per crear una nova APE, han de venir durant alguns mesos als assessoraments que fem per tal d’apoderar-se i veure el nostre funcionament del dia a dia.

Encarna de Gavà: està molt empipada perquè li han denegat el bo social de la llum, però la informació que té és confusa. El nostre company Josep li comenta que ara no cal presentar la declaració de renda, que vagi una altra vegada a l’oficina amb la carta de rebuig i ompliu altra vegada el formulari per sol·licitar-ho de nou.

Lorena de Mollet: li han concedit un pis de lloguer social a Ripollet i no té subministraments, però ja té el butlletí blau. Està molt amoïnada perquè viu a casa amb el seu fill petit, sense aigua ni llum, el lloguer és de 150 € i l’ajuda que cobra se li acaba aquest mes.

Amb l’afecte de tota l’assemblea, l’hem intentat tranquil·litzar i hem quedat en fer-li un acompanyament perquè li donin d’alta immediatament els subministraments, és un cas súper urgent.

Clara de Barcelona: viu en un habitatge de propietat amb el seu fill de 6 anys, porta tres dies sense llum. Té problemes amb els veïns per tenir la llum irregular. Se li aconsella que primer de tot demani l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) i amb l’informe i el butlletí blau sol·liciti una alta nova i que presenti el document de condonació del deute.

Si no té el butlletí blau se li aconsella que vagi a l’oficina d’Habitatge del seu barri per sol·licitar-lo.

Tania de Barcelona: viu en un pis recuperat lluitant per un lloguer social, li han tallat la llum, li han deixat una notificació a nom de l’anterior inquilí.

Aquesta és la nostra gran fita, aconseguir que donin d’alta els subministraments en habitatges recuperats.

Avui hem finalitzat l’assessorament amb la nostra petita festa de Nadal plena d’alegria. Malgrat tots els problemes, ens uneix la companyonia i la solidaritat.

Qué gran és la família APE!