La PAH i l’APE celebren la decisió de començar a aplicar la ILP habitatge per part de l’Ajuntament de Barcelona i insta la resta de consistoris catalans a seguir el seu exemple

El passat juliol la ciutadania organitzada vam aconseguir aprovar  la ILP d’habitatge al Parlament de Catalunya, la llei més garantista en  relació al dret a l’habitatge i la pobresa energètica que hem tingut  mai a Catalunya. Aquesta llei, que canvia el paradigma dominant fins  ara, comporta nous drets i deures, ja que corresponsabilitza al gran tenidor d’habitatge i a les empreses subministradores i, a la vegada, dona eines a l’administració publica per aconseguir que la ciutadania tingui un accés garantit a l’habitatge. La llei 24/2015 està vigent des de  l’agost i tots els Ajuntaments, alhora que la Generalitat, haurien  d’estar utilitzant totes aquestes eines que la llei proporciona per tal  de garantir el dret a l’habitatge. Esperem passos valents de tots els  ajuntaments de Catalunya, i les PAHs pressionarem per a què així sigui.

Mentrestant avui, tres mesos després d’aquesta aprovació, celebrem que l’Ajuntament de Barcelona anunciï  en roda de premsa que comencen a aplicar de forma efectiva la llei  24/2015 i que, per tant, es disposen a complir les obligacions que els  imposa. Celebrem especialment l’anunci fet per la alcaldessa, Ada Colau,  d’iniciar el procediment de cessió obligatòria sobre 562 habitatges buits que la SAREB té a la nostra ciutat.

D’altra  banda, també valorem molt positivament l’establiment de protocols i  instruccions concretes que es faran arribar a tots els actors de  l’administració implicats en l’aplicació de la llei, com són Serveis Socials o les Oficines d’Habitatge. Durant mesos hem estat reclamant aquestes instruccions, el dia a dia a la nostra assemblea constata que fan molta falta.

Pel que fa a la lluita contra la pobresa  energètica, compartim també la intenció de millorar els acords als  quals l’Ajuntament de Barcelona havia arribat amb les empreses  subministradores, que fins al moment es basaven en el pagament per part  del consistori de les factures impagades a aquestes empreses. Tal com ha anunciat la tinent d’alcaldessa Laia Ortiz, el que es planteja en la llei 24/2015 és la corresponsabilitat de les empreses subministradores en la pobresa energètica i per tant,  en els nous convenis s’ha de buscar la seva implicació econòmica en el  problema, no només facilitar els tràmits perquè l’ajuntament els hi  pagui com ha estat fins ara. És prioritari, ara que tenim l’hivern a les  portes, que es reforcin les mesures contra la pobresa energètica i  s’apliqui el principi de precaució que estableix la llei 24/2015 per  evitar els talls de subministrament. No podem permetre que cap família  es quedi sense accés als subministraments bàsics i, per aquest motiu, demanem a tots els ajuntaments que en el cas que l’empresa  subministradora no apliqui el principi de precaució tal com estableix la llei, l’administració local apliqui les sancions corresponents recollides al codi de consum.

Per  altra banda, creiem que és necessari replantejar el conveni amb  justícia, com avui han anunciat des de l’Ajuntament, per tal  d’adaptar-lo a la llei 24/2015 i aconseguir així agilitzar la comunicació entre els jutjats i l’Ajuntament per poder actuar preventivament en casos de desnonaments.

És necessari continuar aplicant totes les mesures que l’Administració té a l’abast, i per això l’anunci de 11 noves sancions a entitats financeres per habitatges buits ens sembla una altra mesura en la direcció correcta. Animem a l’equip de govern a  continuar per aquesta línia. Des de la PAH Barcelona ens mantindrem vigilants per tal de garantir que així es faci. Igualment, el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, ha manifestat que sancionaran (fins a 90.000€) als grans tenidors d’habitatge que no facin oferta de lloguer social  abans d’executar un desnonament, tal com marca la llei, sancions que  esperem i pressionarem perquè es materialitzin amb la primera vulneració  que es produeixi.

En l’àmbit de ciutat és imprescindible abordar les ocupacions en precari: avui s’ha anunciat la creació d’un equip de mediació que abordarà  aquestes situacions. Entenem que és necessari que les entitats socials  treballem conjuntament amb l’Ajuntament per arribar a una solució  integral i no cas per cas.

Un camí a seguir per tots els ajuntaments catalans

Animem  a l’Ajuntament de Barcelona, així com a d’altres de Catalunya a  continuar aplicant la llei 24/2015, una llei feta per la ciutadania, que  una vegada més ha demostrat anar per davant de l’Administració. I els  encoratgem a requerir cessions obligatòries dels habitatges buits de tots els grans tenidors de la ciutat, no només la SAREB,  i també a fer el control efectiu de l’oferta de lloguer social per  part del gran tenidor d’habitatge, sancionant, en cas contrari, amb 90.000€.  A garantir ajuts pels casos de desnonament de petit tenidor, i en tots  els casos a complir amb la llei garantint el reallotjament digne de les famílies que estan en procés de pèrdua d’habitatge.

També  considerem que es necessita de manera urgent que el consistori faci el tan reclamat cens d’habitatges buits a Barcelona i aplicar la sanció que  estableix la LCDH 2007.

El  regidor d’Habitatge reconeixia avui que no tota la ciutadania coneix la  llei 24/2015 i els drets que aquesta llei garanteix, és per això que  demanem també als consistoris d’arreu del territori que utilitzin tots  els recursos al seu abast per fer arribar aquesta informació a totes les  famílies que viuen a Catalunya.

Volem recordar a l’Ajuntament de  Barcelona que l’aplicació integral de la llei permet aturar els  desnonaments a tota la ciutat, recordatori que fem extensiu a tots els  municipis de Catalunya, garantint el reallotjament de totes les persones  que estan en risc d’exclusió residencial i a més fer-ho canviant el  paradigma, fent que els grans tenidors assumeixin la responsabilitat de  fer negoci amb un bé  d’interès general, sense que l’esforç econòmic recaigui sobre l’erari  públic i les urgències socials les paguem els ciutadans i no els que les  generen.

En darrer lloc, instem a tots els ajuntaments de Catalunya a seguir aquests passos, és  a dir, a aplicar la llei 24/2015 i instem a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar immediatament el reglament que ha de fer efectiu el mecanisme de segona oportunitat, dotant pressupostàriament una partida  per a fer efectiu el desplegament total de la llei.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone