[Comunicat] Exigim a Endesa que prorrogui el comptador provisional de llum d’una família mentre negocia el lloguer social.

Endesa té intenció de tallar el subministrament el proper dimecres 22 de febrer

El passat 22 de desembre l’Aliança contra la Pobresa Energètica vam ocupar les oficines centrals d’Endesa per exigir un comptador per a la família de la Mireia i el José Manuel, que van recuperar un pis de la Sareb al municipi de Vilagrassa del que estan negociant un lloguer social. El José Manuel té apnea del son i necessita una màquina d’oxigen per poder dormir.

La família havia fet totes les passes per regularitzar la seva situació i aconseguir un contracte de llum: estan empadronats a l’habitatge, tenen l’informe de risc d’exclusió residencial dels serveis socials i el butlletí blau necessari per donar-se d’alta. Malgrat que fins la data del 22 de desembre Endesa no havia fet cas a la família, finalment va accedir a posar un comptador provisional durant 2 mesos, fruit de l’ocupació i pressió de l’APE i la PAH, i es va comprometre a fer una nova reunió al gener per tal de trobar una solució a més llarg termini.

Endesa no només ens va cancel·lar la reunió del gener sinó que té la intenció de tallar el subministrament a la família el proper dimecres 22 de febrer. Davant d’això, el que demanem a Endesa és ampliar aquest contracte provisional, garantint així els subministraments bàsics a una família vulnerable, fins que la Mireia i el José Manuel aconsegueixin el lloguer social o un reallotjament adequat per part de la SAREB. La solució no hauria de ser complicada si tenim en compte que el comptador ja està posat i l’únic que cal és prorrogar-lo. Però Endesa es nega a fer aquesta pròrroga del comptador condemnant a la família a viure sense llum a partir del 22 de febrer.

La garantia d’accés als subministraments bàsics s’ha de fer efectiva a totes les famílies en situació de vulnerabilitat, independentment de si tenen o no titularitat de l’habitatge, i específicament en aquest cas perquè existeix l’agreujant que en aquesta llar hi viu una persona que requereix d’un subministrament vital, que és la màquina d’oxigen per poder dormir. No només la Llei 24/2015 catalana, recull que no es pot tallar el subministrament a aquelles persones que tinguin un subministrament vital sinó que la pròpia llei del sector elèctric en el seu article 52.4i) així ho estableix.

És urgent que les companyies de llum deixin d’obstaculitzar el dret als subministraments bàsics, però la realitat ens diu que estan sent les úniques que s’oposen a treballar per aquesta garantia. Les companyies d’aigua ja fa més d’un any que estan instal·lant comptadors solidaris o efectuant contractes provisionals a famílies vulnerables que s’han vist obligades a recuperar habitatges. L’administració pública també fa temps que hi vol donar solució i ja hi ha molts ajuntaments que han iniciat estratègies en aquest sentit. Les companyies de llum, però, segueixen donant l’esquena, argumentant que no fo fan per seguretat però quan, com en aquest cas, el butlletí blau ja ha estat acreditat, Endesa diu que el problema és el règim de propietat. Amb aigua, però, s’han fet contractes provisionals a pisos de grans tenidors fent prevaldre el dret a un habitatge digne.

És clar doncs que, a qui no volen protegir és a les famílies més vulnerables i que hi ha una absoluta manca de responsabilitat davant d’aquestes situacions. Les eines per a donar-hi solució hi són i administracions i altres companyies ja estan responent en aquest sentit. La família ha de tenir garantia de no-tall i que se li mantingui el contracte provisional sense una data de fi amenaçadora donant temps a que pugui resoldre la seva situació habitacional.

No volem més excuses, volem #LuzParaJManuel!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

[Comunicado] Exigimos a Endesa que prorrogue el contador provisional de luz a una familia mientras negocia el alquiler social

Endesa tiene intención de cortar el suministro el próximo miércoles 22 de febrero

El pasado 22 de diciembre la Alianza contra la Pobreza Energética ocupamos las oficinas centrales de Endesa para exigir un contador para la familia de Mireia y José Manuel, que recuperaron un piso de la Sareb en el municipio de Vilagrassa, del que están negociando un alquiler social. José Manuel tiene apnea del sueño y necesita una máquina de oxígeno para poder dormir.

La familia había hecho todas los pasos para regularizar su situación y conseguir un contrato de luz: están empadronados en la vivienda, tienen el informe de riesgo de exclusión residencial de los servicios sociales y el boletín azul necesario para darse de alta. A pesar de que hasta la fecha del 22 de diciembre, Endesa no había hecho caso a la familia, finalmente accedió a poner un contador provisional durante 2 meses, fruto de la ocupación y presión de la APE y la PAH, comprometiéndose a hacer una nueva reunión en enero, para encontrar una solución definitiva..

Endesa no solo nos canceló la reunión de enero. sino que tiene la intención de cortar el suministro a la familia el próximo miércoles 22 de febrero. Ante esto, lo que exigimos a Endesa es ampliar este contrato provisional, garantizando así los suministros básicos a una familia vulnerable, (tal y como establece la Ley 24/2015), hasta que la familia, Mireia y José Manuel, consiga el alquiler social o un realojo adecuado por parte de la SAREB. La solución no tendría que ser complicada si tenemos en cuenta que el contador ya está instalado y lo único que hace falta es prorrogarlo. Pero Endesa se niega a hacer esta prórroga del contador, condenando a la familia a vivir sin luz a partir del 22 de febrero.

La garantía de acceso a los suministros básicos se tiene que hacer efectiva a todas las familias en situación de vulnerabilidad, independientemente de si tienen o no titularidad de la vivienda, y específicamente en este caso porque existe el agravante de que en este hogar vive una persona que requiere de un suministro vital, que es la máquina de oxígeno para poder dormir. No solo la Ley 24/2015 catalana recoge que no se puede cortar el suministro a aquellas personas que tengan un suministro vital, sino que la propia ley del sector eléctrico, en su artículo 52.4y), así lo establece.

Es urgente que las compañías de luz dejen de obstaculizar el derecho a los suministros básicos, pero la realidad nos dice que están siendo las únicas que se oponen a trabajar por esta garantía. Las compañías de agua, ya hace más de un año que están instalando contadores solidarios o efectuando contratos provisionales en familias vulnerables que se han visto obligadas a recuperar viviendas. La administración pública también hace tiempo que quiere dar solución a la pobreza energética y ya hay muchos ayuntamientos que han iniciado estrategias en este sentido. Las compañías de luz, no obstante, siguen dando la espalda, argumentando que no lo hacen por seguridad pero cuando, como en este caso, el boletín azul ya ha sido acreditado, Endesa dice que el problema es el régimen de propiedad. Con agua, sin embargo, se han hecho contratos provisionales a pisos de grandes tenedores haciendo prevalecer el derecho a una vivienda digna.

Está claro pues que, a quien no quieren proteger es a las familias más vulnerables, y que hay una absoluta carencia de responsabilidad ante estas situaciones. Las herramientas para dar solución están y administraciones y otras compañías ya están respondiendo en este sentido. La familia tiene que tener garantía de no-corte y que se le mantenga el contrato provisional sin una fecha final amenazante, dando tiempo a que pueda resolver su situación habitacional.

No queremos más excusas, ¡queremos #LuzParaJManuel!

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone