[Comunicat] Ocupem les oficines centrals d’Endesa a Catalunya per exigir-li que posi un comptador a una família que viu en un habitatge recuperat.

Ocupem les oficines centrals d’Endesa a Catalunya per exigir-li que posi un comptador a una família que viu en un habitatge recuperat.

El pare de família necessita una màquina d’oxigen per dormir

22 de desembre de 2016

Avui hem ocupat les oficines centrals d’Endesa de l’avinguda Vilanova de Barcelona perquè la Mireia, el José Manuel i els seus dos fills fa més d’un mes que viuen sense llum ja que Endesa els hi va tallar el subministrament el passat 16 de novembre. José Manuel necessita una màquina d’oxígen per respirar. Viuen a una casa a Vilagrassa propietat de la Sareb que es van veure forçades a ocupar degut a que mesos abans es van quedar sense feina i no podien fer front als pagaments del lloguer del pis de La Fuliola on vivien anteriorment. Ara mateix es troben en procés de negociació d’un lloguer social amb la Sareb.

La família ha fet tots els passos necessaris per donar d’alta el subministrament de la llum i ha tramitat el butlletí blau. A més, per tractar-se d’una família en situació de vulnerabilitat han demanat el preceptiu informe als Serveis Socials del seu Ajuntament per determinar aquesta situació. Quan s’han apropat a Endesa per fer l’alta, l’empresa s’ha negat en rotund a tramitar-la. En primer lloc, Endesa els hi reclama un deute de 3.000€, d’agost de 2015 a agost de 2016, a nom de l’anterior propietari que va morir fa temps. Malgrat que la família ha presentat el seu certificat d’empadronament amb data d’agost d’aquest mateix any, Endesa no vol eliminar aquest deute. En segon lloc els demanen el contracte de lloguer o escriptura i sense aquest requisit no els donaran l’alta. Endesa argumenta que el seu deure és detectar els fraus i tallar el subministrament a aquestes famílies perquè és un perill per ells mateixos i els veïns però quan les famílies intenten regularitzar la situació és Endesa qui posa pals a les rodes. Així doncs, l’empresa també es responsable d’aquest frau perquè no dona cap alternativa a les famílies més que punxar els subministraments o viure sense llum. No existeix cap llei ni decret que reguli la obligatorietat per part de les comercialitzadores a requerir la titularitat de l’habitatge per donar d’alta un subministrament, per tant, això es tracta d’una normativa interna de la companyia que podria resoldre’s amb voluntat per part d’aquesta empresa.

Avui estem aquí per exigir a Endesa que posi el comptador a la Mireia i al José Manuel no només perquè la garantia d’accés als subministraments bàsics s’ha de fer a totes les famílies en situació de vulnerabilitat, independentment de si tenen o no titularitat de l’habitatge, si no també perquè estem parlant que en aquesta llar viu una persona que té un subministrament vital, que és la màquina d’oxigen per poder dormir. No només la Llei 24/2015 catalana, recull que no es pot tallar el subministrament a aquelles persones que tinguin un subministrament vital si no que la pròpia llei del sector elèctric en el seu article 52.4i) així ho estableix.

Si Endesa continua negant a donar llum a la Mireia, al José Manuel i als seus fills en un cas tant flagrant i en unes dates tant assenyalades ens demostrarà una vegada més que no té cap sensibilitat ni preocupació envers la situació de les famílies més vulnerables ni cap intenció de posar fi a la pobresa energètica.

No permetrem més que es tallin els Drets de les famílies. Seguirem movilitzant-nos per denunciar des del carrer les polítiques antisocials d’Endesa i la seva vulneració de les lleis vigents que garanteixen que ningú segueixi patint ni set, ni fred, ni foscor!

#LuzParaJManuel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

[Comunicado] Ocupamos las oficinas centrales de Endesa en Cataluña para exigirle que ponga un contador a una familia que vive en una vivienda recuperada.

Ocupamos las oficinas centrales  de Endesa en Cataluña para exigirle que ponga un contador a una familia  que vive en una vivienda recuperada.

El padre de familia necesita una máquina de oxígeno para dormir

22 de diciembre de 2016

Hoy  hemos ocupado las oficinas centrales de Endesa de la avenida Vilanova  de Barcelona porque Mireia, José Manuel y sus dos hijos hace más de un mes que viven sin luz, ya que Endesa les cortó el suministro el  pasado 16 de noviembre. José Manuel necesita una máquina de oxígeno para respirar. Viven en Vilagrassa, en una casa propiedad de la Sareb que se vieron forzadas a  ocupar debido a que meses antes se quedaron sin trabajo y no podían  hacer frente a los pagos del alquiler del piso de La Fuliola, donde  vivían anteriormente. Ahora mismo se encuentran en proceso de  negociación para un alquiler social con la Sareb.

La familia ha hecho todos los pasos necesarios para dar de alta el suministro de la luz y ha tramitado el boletín azul. Además, por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad, han pedido el preceptivo informe a los Servicios Sociales de su Ayuntamiento para determinar esta situación. Cuando se han acercado a Endesa para hacer el alta, la empresa se ha negado en rotundo a tramitarla. En primer lugar, Endesa les reclama una deuda de 3.000€, de agosto de 2015 a agosto de 2016, a nombre del anterior propietario que murió hace tiempo. A pesar de que la familia ha presentado su certificado de empadronamiento con fecha de agosto de este mismo año, Endesa no quiere eliminar esta deuda. En segundo lugar, les piden el contrato de alquiler o escritura y sin este requisito no les darán el alta. Endesa argumenta que su deber es detectar los fraudes y cortar el suministro a estas familias porque es un peligro para ellos mismos y para los vecinos; pero cuando las familias intentan regularizar la situación, es Endesa quien pone palos a las ruedas. Así pues, la empresa también es responsable de este fraude, al dar como única alternativa a las familias pinchar los suministros o vivir sin luz. No existe ninguna ley ni decreto que regule la obligatoriedad por parte de las comercializadoras a requerir la titularidad de la vivienda para dar de alta un suministro, por lo tanto, esto se trata de una normativa interna de la compañía que podría resolverse con voluntad por parte de esta empresa.

Hoy estamos aquí para exigir a Endesa que ponga el contador a Mireia y a José Manuel, no sólo porque la garantía de acceso a los suministros básicos se tiene que hacer a todas las familias en situación de vulnerabilidad, independientemente de si tienen o no titularidad de la vivienda, sino también porque estamos hablando de que en este hogar vive una persona que tiene un suministro vital, que es la máquina de oxígeno para poder dormir. No sólo la Ley 24/2015 catalana recoge que no se puede cortar el suministro a aquellas personas que tengan un suministro vital, sino que la propia ley del sector eléctrico en su artículo 52.4y) así lo establece.

Si Endesa continúa negándose a dar luz a Mireia, a José Manuel y a sus hijos en un caso tan flagrante y en unas fechas tan señaladas, nos demostrará una vez más que no tiene ninguna sensibilidad ni preocupación hacia la situación de las familias más vulnerables ni ninguna intención de poner fin a la pobreza energética.

No permitiremos más que se corten los Derechos de las familias. ¡Seguiremos movilizándonos para denunciar desde la calle las políticas antisociales de Endesa y su vulneración de las leyes vigentes que garantizan que nadie siga sufriendo ni sed, ni frío, ni oscuridad!

#LuzParaJManuel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone