Valoració del Grup Promotor de la ILP Habitatge sobre l’avantprojecte de llei de resposta al recurs de la Llei 24/2015

La proposta de llei serà difícil d’aplicar i es queda curta per donar resposta a l’emergència habitacional

La Llei 24/2015, nascuda al carrer a través de la ILP Habitatge, ha demostrat en tan sols 9 mesos el seu gran potencial per resoldre les necessitats urgents que hem identificat durant els últims 8 anys en la lluita pel dret a l’habitatge digne.

A l’abril, quan el PP va impugnar les mesures que obligaven els bancs a assumir responsabilitats, vam anunciar que seguiríem pressionant més que mai al carrer i vam fer públic un “Full de ruta de mesures urgents” adreçat a la Generalitat i als Ajuntaments. El full de ruta proposa buscar noves mesures alternatives i coordinar accions urgents entre Generalitat i Ajuntaments, aplicant la part no impugnada de pobresa energètica i aprofitant amb valentia les lleis vigents mobilitzant habitatge buit.

A la Cimera convocada pel President Puigdemont tres dies després del recurs, el Govern es va comprometre a treballar un nou text legal, però no a prioritzar la necessitat de coordinar accions amb els Ajuntaments. Des del Grup Promotor de la ILP Habitatge – Llei 24/2015 hem participat en el grup de treball per redactar un nova llei, alhora que hem propiciat que els 12 municipis més grans de Catalunya coordinin accions concretes contra l’emergència habitacional.

El procés de redacció inicial del nou text legal ha finalitzat i en els propers dies se sotmetrà informació publica. No obstant, avui la Consellera d’Habitatge ha fet arribar les seves valoracions als mitjans de comunicació. La nostra valoració inicial és que proposa mecanismes farragosos, cars i lents. La previsió que fem és que tindrà pocs resultats. Caldrà veure com evolucionen i com s’apliquen.

A continuació valorem breument les mesures que recull la proposta de nou text legal:

Les mesures contra el sobreendeutament de la Llei 24/2015 conduïen inequívocament a la cancel·lació del deute. A la nova proposta legislativa, els mecanismes de segona oportunitat s’articulen a través de la mediació i la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència social (CHASE). El problema, d’una banda, és que la mediació es voluntària i la bona voluntat de la banca “ni es coneix ni se l’espera”. A més la mediació es basa en l’article 132-4.3 del Codi de Consum de Catalunya, pendent de sentencia del Tribunal Constitucional. D’altra banda, el pla de sanejament no condueix de forma clara a la cancel·lació de deute de les famílies sobreendeutades sinó que preveu altres mesures que poden significar dilatar la problemàtica.

L’eina que s’estableix a la nova llei per augmentar el parc d’habitatges de lloguer social i que substitueix la cessió obligatòria de la Llei 24/2015 és la utilització temporal d’habitatges per interès social. És a dir, el Govern recupera de forma limitada una mesura que ja recollia la Llei Catalana pel Dret a l’Habitatge i que el Govern de l’ex-president Mas va eliminar l’any 2011 amb la Llei Òmnibus. Aquesta mesura té diverses limitacions que la fan de difícil aplicació. Mentre que a la Llei 24/2015 hi havia una definició àmplia de “gran tenidor d’habitatge”, ara la mesura només serà d’aplicació als pisos inscrits o susceptibles de ser inscrits en el Registre de pisos buits, el qual no compta amb control de l’obligatorietat d’inscripció. A més, l’expropiació és un mecanisme lent i car per abordar l’emergència, de manera que no s’utilitzarà de forma urgent, i pot significar un nou traspàs de recursos a les entitats financeres. Tot i que es contempla que es descompti el cost de la rehabilitació i els preus estiguin subjectes als estàndards de la Llei 24/2015, qui finalment determina el preu és el Jurat d’Expropiacions, que acostuma a fer-ho una mica per sota del preu de mercat. Segons els mateixos Ajuntaments, la Llei és farragosa en la seva aplicació i requereix d’un acompanyament pressupostari molt elevat que fins ara el Govern no ha calculat de manera adequada. Totes aquestes limitacions també son extensibles a l’expropiació d’ús, mesura per a evitar la manca d’habitatge de persones o unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.

Pel que fa a un dels “articles clau” que obligava els grans tenidors d’habitatge a oferir un lloguer social per a evitar els desnonaments, es planteja una fórmula similar però limitada. El nou text obliga al reallotjament obligatori en casos de desnonament per impagament d’hipoteca o lloguerperò es limita només als titulars del registre de pisos buits de la Generalitat, es a dir, a les entitats financeres i els fons d’inversió. Per tant, està molt lluny de poder donar resposta a la realitat catalana de desnonaments per impagament de lloguer de tots aquells casos que no siguin els esmentats, és a dir, la gran majoria.

Durant aquests dos mesos hem aportat per buscar alternatives al recurs que permetessin no retrocedir en la protecció de drets de la Llei 24/2015. Hem fet propostes i aterrant a la realitat les mesures del Govern, contrastant la seva viabilitat i evitant que el resultat final fos encara més rebaixat. Malgrat la feina feta, pensem que el Govern ha estat poc receptiu a modificar les seves propostes, fins i tot hem elaborat alternatives que no s’han estudiat.

El nostre objectiu és aturar desnonaments i talls de subministraments i ens fa l’efecte que, malauradament, la proposta nova llei no serà prou eficaç. No obstant això, exprimirem el text que surti de la mateixa manera que hem fet fins ara, utilitzant totes les eines al nostre abast, protegint drets al carrer i aconseguint solucions on no n’hi havia per culpa de lleis injustes o recuperant lleis que s’han guardat en un calaix i que permetien actuar.

Potser ara es dirà que som massa negatius. També es va dir que “la Llei 24/2015 no s’aprovaria, que era massa ambiciosa”. Però tothom sap que mai no perdem l’esperança. Per això la ILP Habitatge es va aprovar i avui ningú dubta que és l’eina “en majúscules” que tant necessitàvem per abordar l’emergència habitacional.

Sabem que ho aconseguirem! Recuperarem el dret a l’habitatge digne!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Valoración del Grupo Promotor de la ILP Habitatge sobre el anteproyecto de ley de respuesta al recurso de la Ley 24/2015

La propuesta de ley será difícil de aplicar y se queda corta para dar respuesta a la emergencia habitacional

La Ley 24/2015, nacida en la calle a través de la ILP Habitatge, ha demostrado en tan solo 9 meses su gran potencial para resolver las necesidades urgentes que hemos identificado en los últimos 8 años en la lucha por el derecho a la vivienda digna.

En abril, cuando el PP impugnó las medidas que obligaban a los bancos a asumir responsabilidades, anunciamos que seguiríamos presionando más que nunca en la calle e hicimos pública una “Hoja de ruta de medidas urgentes” dirigida a la Generalitat y los ayuntamientos. La hoja de ruta propone buscar nuevas medidas alternativas y coordinar acciones urgentes entre Generalitat y ayuntamientos, aplicando la parte no impugnada de pobreza energética y aprovechando con valentía las leyes vigentes, movilizando vivienda vacía.

En la Cumbre convocada por el Presidente Puigdemont tres días después del recurso, el Gobierno se comprometió a trabajar un nuevo texto legal, pero no a priorizar la necesidad de coordinar acciones con los ayuntamientos. Desde el Grupo Promotor de la ILP Habitatge – Ley 24/2015 hemos participado en el grupo de trabajo para redactar un nueva ley, a la vez que hemos propiciado que los 12 municipios más grandes de Cataluña coordinen acciones concretas contra la emergencia habitacional.

El proceso de redacción inicial del nuevo texto legal ha finalizado y en los próximos días se someterá a información pública. Sin embargo hoy, la Consellera de Vivienda, ha hecho llegar sus valoraciones a los medios de comunicación. Nuestra valoración inicial es que propone mecanismos complicados, caros y lentos. La previsión que hacemos es que tendrá pocos resultados. Habrá que ver cómo evolucionan y cómo se aplican.

A continuación valoramos brevemente las medidas que recoge la propuesta del nuevo texto legal:

Las medidas contra el sobreendeudamiento de la Ley 24/2015 conducían inequívocamente a la cancelación de la deuda. En la nueva propuesta legislativa, los mecanismos de segunda oportunidad se articulan a través de la mediación y la Comisión de Vivienda y Asistencia ante Situaciones de Emergencia social (CHASE). El problema, por un lado, es que la mediación es voluntaria y la buena voluntad de la banca “ni se conoce ni se espera”. Además, la mediación se basa en el artículo 132-4.3 del Código de Consumo de Cataluña, pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional. Por otra parte, el plan de saneamiento no conduce de forma clara a la cancelación de la deuda de las familias sobreendeudadas sino que prevé otras medidas que pueden significar dilatar la problemática.

La herramienta que se establece en la nueva ley para aumentar el parque de viviendas de alquiler social y que sustituye a la cesión obligatoria de la Ley 24/2015 es la utilización temporal de viviendas por interés social. Es decir, el Gobierno recupera de forma limitada una medida que ya recogía la Ley Catalana por el Derecho a la Vivienda y que el Gobierno del expresidente Mas eliminó en el año 2011 con la Ley Ómnibus. Esta medida tiene varias limitaciones que la hacen de difícil aplicación. Mientras que en la Ley 24/2015 había una definición amplia de “gran tenedor de vivienda”, ahora la medida sólo será de aplicación en los pisos inscritos o susceptibles de ser inscritos en el Registro de pisos vacíos, el cual no cuenta con control de la obligatoriedad de inscripción. Además, la expropiación es un mecanismo lento y caro para abordar la emergencia, por lo que no se utilizará de forma urgente, y puede significar un nuevo traspaso de recursos a las entidades financieras. Aunque se contempla que se descuente el coste de la rehabilitación y los precios estén sujetos a los estándares de la Ley 24/2015, quien finalmente determina el precio es el Jurado de Expropiaciones, que suele hacerlo un poco por debajo del precio de mercado. Según los mismos ayuntamientos, la Ley es farragosa en su aplicación y requiere de un acompañamiento presupuestario muy elevado que hasta ahora el Gobierno no ha calculado de manera adecuada. Todas estas limitaciones también son extensibles a la expropiación de uso, medida para evitar la falta de vivienda de personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.

En cuanto a uno de los “artículos clave” que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social para evitar los desahucios, se plantea una fórmula similar pero limitada. El nuevo texto obliga al realojamiento obligatorio en casos de desahucio por impago de hipoteca o alquilerpero se limita solo a los titulares del registro de pisos vacíos de la Generalitat, es decir, a las entidades financieras y los fondos de inversión. Por lo tanto, está muy lejos de poder dar respuesta a la realidad catalana de desahucios por impago de alquiler de todos aquellos casos que no sean los mencionados, es decir, la gran mayoría.

Durante estos dos meses hemos aportado para buscar alternativas al recurso que permitieran no retroceder en la protección de derechos de la Ley 24/2015. Hemos hecho propuestas y aterrizado en la realidad las medidas del Gobierno, contrastando su viabilidad y evitando que el resultado final fuera aún más rebajado. A pesar del trabajo hecho, pensamos que el Gobierno ha sido poco receptivo a modificar sus propuestas, incluso hemos elaborado alternativas que no se han estudiado.

Nuestro objetivo es detener desahucios y cortes de suministros y nos da la impresión de que, desgraciadamente, la propuesta de nueva ley no será lo suficientemente eficaz. Sin embargo, exprimiremos el texto que salga de la misma manera que hemos hecho hasta ahora, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, protegiendo derechos en la calle y consiguiendo soluciones donde no había por culpa de leyes injustas, o recuperando leyes que se han guardado en un cajón y que permitían actuar.

Quizás ahora se dirá que somos demasiado negativos. También se dijo que “la Ley 24/2015 no se aprobaría, que era demasiado ambiciosa”. Pero todo el mundo sabe que nunca perdimos la esperanza. Por eso la ILP Vivienda se aprobó y hoy nadie duda de que es la herramienta “en mayúsculas” que tanto necesitábamos para abordar la emergencia habitacional.

¡Sabemos que lo conseguiremos! ¡Recuperaremos el derecho a la vivienda digna!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone