[Comunicat] Endesa dona l’esquena a les famílies vulnerables i mira cap a una altra banda davant l’ocupació de la seva seu a Barcelona

La proposta de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) de posar #ComptadorsSocials a les famílies vulnerables en habitatges recuperats visibilitza una situació d’emergència que Endesa no pot seguir obviant

Barcelona, 5 d’abril de 2017
Des d’ahir dimarts a les 11h del matí l’Aliança contra la Pobresa Energètica estem ocupant les oficines centrals d’Endesa a Barcelona per reclamar una vegada més comptadors de llum per les famílies que s’han vist obligades a recuperar un habitatge. Durant tota la jornada un centenar de persones de l’Aliança i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) vam fer visibles les nostres demandes.

També van mostrar el seu suport a l’acció de l’APE diferents col·lectius en defensa dels drets socials i que tenen en comú la resistència, investigació i crítica a les grans empreses: la Campanya No al TTIP, Aigua és Vida, Las Kellys, treballadores del Lot 22 de l’Aeroport de Barcelona, la Xarxa per la sobirania energètica, Enginyeria Sense Fronteres o l’Observatori del Deute en la Globalització, entre d’altres.

Endesa no va voler acceptar el servei de mediació dels Mossos, i des de les oficines ocupades se’ns va comunicar que féssim arribar la proposta per escrit. Però des de l’APE ja tenim la proposta per escrit, i no només això, sinó que també hem aportat els documents útils per a 4 casos concrets, entre els molts casos que pateixen aquesta situació. El que exigim és que s’atenguin les nostres demandes i es doni una solució a aquestes famílies. Però Endesa dona l’esquena a les famílies vulnerables i es nega a donar la cara davant les demandes de l’APE, sense explicar perquè. Silenci absolut i immobilisme, davant una qüestió que requereix de resposta immediata.

En el marc d’aquesta acció, l’APE ha impulsat una enquesta on han participat 160 famílies que participen dels nostres assessoraments col·lectius i de la que hem extret dades alarmants. Un 70% d’aquestes famílies té menors a càrrec, i un 18% persones grans o dependents. Es tracta de població vulnerable a qui Endesa està negant drets bàsics. El més greu de tot és que Endesa ha tancat, unilateralment, l’espai de diàleg que des de l’APE vam obrir el desembre de l’any passat quan vam organitzar una acció de desobediència pacífica per una família de Vilagrassa que havia recuperat un habitatge i a qui Endesa havia tallat la llum. Llavors vam aconseguir que Endesa posés un comptador provisional de 2 mesos a aquesta família tot i no tenir cap títol sobre aquest habitatge, atenent a la urgència del cas i la situació de vulnerabilitat de la família. Sembla, però, que va tractar-se d’una maniobra per al rentat de cara a les portes del Nadal. Ara han deixat d’escoltar-nos i, sobretot, d’escoltar a les famílies afectades.

Cal que Endesa deixi de posar excuses per adreçar aquestes situacions i doni resposta d’una vegada per totes a aquest drama social. A més, es tracta de famílies que volen regularitzar aquests subministraments i que estan disposades a pagar pel servei que se’ls ofereixi. Precisament aquesta regularització ja ha estat possible amb les companyies d’aigua, posant comptadors solidaris o iniciant un contracte provisional en aquest tipus d’habitatges quan es tracta de famílies en situació de vulnerabilitat i davant la petició de Serveis Socials. El que no te cap sentit és que Endesa entri a valorar la situació habitacional de les famílies i les aboqui a cometre un frau amb els riscos que això comporta

L’únic que impossibilita que això sigui possible és la negativa rotunda d’Endesa a afrontar aquesta situació. La manera de fer-ho, des de l’APE la tenim molt clara: voluntat, voluntat i voluntat. Nosaltres no volem que la nostra ocupació a les seves oficines sigui indefinida, sinó que seguim exigint la reunió per tal de plantejar la nostra proposta que, sabem, és plenament viable. Cap llei els priva de tirar-ho endavant, és una qüestió de normativa interna d’aquesta companyia.

Volem que Endesa doni llum a totes les famílies en situació de vulnerabilitat, sense excuses, sense dilatar més una situació indigna per a tota aquesta gent afectada.

Ni set, ni fred, ni foscor!

#ComptadorsSocials

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

[Comunicat] Endesa da la espalda a familias vulnerables y mira hacia otro lado ante la ocupación de su sede en Barcelona

La propuesta de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) de poner contadores sociales a las familias vulnerables en viviendas recuperadas visibiliza una situación de emergencia que Endesa no puede seguir obviando

Barcelona, 5 de abril de 2017

Desde ayer martes a las 11h de la mañana la Alianza contra la Pobreza Energética está ocupando las oficinas centrales de Endesa en Barcelona para reclamar una vez más contadores de luz para las familias que se han visto obligadas a recuperar una vivienda. Durante toda la jornada un centenar de personas de la Alianza y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hicimos visibles nuestras demandas.

También mostraron su apoyo a la acción de la APE diferentes colectivos en defensa de los derechos sociales y que tienen en común la resistencia, investigación y crítica a las grandes empresas: la Campaña No al TTIP, Aigua es Vida, las Kellys, trabajadores/as del Lote 22 del Aeropuerto de Barcelona, ​​la Xarxa per la sobirania energètica, Ingeniería Sin Fronteras Cataluña o el Observatorio de la Deuda en la Globalización, entre otros.

Endesa no quiso aceptar el servicio de mediación de los Mossos d’Esquadra, y desde las oficinas ocupadas se nos comunicó que hiciéramos llegar la propuesta por escrito. Pero desde la APE ya tenemos la propuesta por escrito, y no solo eso, sino que también hemos aportado los documentos útiles y acreditativos para 4 casos concretos, entre los muchos casos que sufren esta situación. Lo que exigimos es que se atiendan nuestras demandas y se dé una solución a estas familias. Pero Endesa da la espalda a las familias vulnerables y se niega a dar la cara ante las demandas de la APE, sin explicar por qué. Silencio absoluto e inmovilismo, ante una cuestión que requiere una respuesta inmediata.

En el marco de esta acción, como APE hemos impulsado una encuesta, donde han participado 160 familias que participan en nuestros asesoramientos colectivos, y de la que hemos extraído datos alarmantes. Un 70% de estas familias tiene menores a cargo, y un 18% personas mayores o dependientes. Se trata de población vulnerable a quien Endesa está negando derechos básicos. Lo más grave de todo es que Endesa ha cerrado, unilateralmente, el espacio de diálogo que desde la APE abrimos en diciembre del año pasado cuando organizamos una acción de desobediencia pacífica por una familia de Vilagrassa (Lleida) que había recuperado una vivienda y a la que Endesa había cortado la luz. Entonces conseguimos que Endesa pusiera un contador provisional de 2 meses a esta familia a pesar de no tener ningún título sobre esta vivienda, atendiendo a la urgencia del caso y la situación de vulnerabilidad de la familia. Parece, sin embargo, que se trató de una maniobra para el lavado de cara a las puertas de la Navidad. Ahora han dejado de escucharnos y, sobre todo, de escuchar a las familias afectadas.

Es urgente que Endesa deje de poner excusas para abordar estas situaciones y dé respuesta de una vez por todas a este drama social. Además, se trata de familias que quieren regularizar estos suministros y que están dispuestas a pagar por el servicio que se les ofrezca. Precisamente esta regularización ya ha sido posible con las compañías de agua, poniendo contadores solidarios o iniciando un contrato provisional en este tipo de viviendas cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad y ante la petición de Servicios Sociales. Lo que no tiene ningún sentido es que Endesa entre a valorar la situación habitacional de las familias y las aboque a cometer un fraude con los riesgos que ello conlleva.

Lo único que imposibilita que la solución sea posible es la negativa rotunda de Endesa a afrontar esta situación. La forma de hacerlo, desde la APE la tenemos muy clara: voluntad, voluntad y voluntad. Nosotros no queremos que nuestra ocupación en sus oficinas sea indefinida, sino que seguimos exigiendo la reunión para plantear nuestra propuesta que, sabemos, es plenamente viable. Ninguna ley les priva de llevarlo adelante, es una cuestión de normativa interna de esta compañía.

Queremos que Endesa dé luz a todas las familias en situación de vulnerabilidad, sin excusas, sin dilatar más una situación indigna para toda estas personas afectadas.

¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

#ComptadorsSocials

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone